site loader
site loader

Lietošanas noteikumi

 Lietošanas Noteikumi

1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

2. PRIVĀTUMS

3. MĀJAS LAPAS DARBĪBAS MĒRĶIS

4. PRODUKTI UN PAKALPOJUMI PERSONĪGAI LIETOŠANAI

5. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

6. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

7. PAKALPOJUMI

8. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

9. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

10. PAKALPOJUMA ATTEIKUMA TIESĪBAS

11. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

12. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

14. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

15. KOMPENSĀCIJA

16. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

17. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

18. NEPĀRVARAMA VARA

1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

SIA „KidsOn Group” (Latvija), adrese: Gaismas iela 2a – 11, Ķekava, LV-2111, Latvija. turpmāk – KidsOn, nodrošina tīmekļa lapā www.kidson.lv, turpmāk – Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktiem elementiem, reklāmu vai funkcijām, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Autorizējoties Mājas lapā, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Mājas lapā piedāvātos pārdodamos pakalpojumus, turpmāk – Pakalpojumi, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Ja klientam, kurš iegādājies paklapojumu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Distances līgums par Pakalpojumu pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

2. PRIVĀTUMS

KidsOn aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

KidsOn Jūsu personas datus apstrādā dažādos veidos vairākiem mērķiem, atkarībā no tā, vai esat reģistrēts lietotājs (skat. 2.2. punktu), nereģistrēts lietotājs (skat. 2.3. punktu), esat pieteicies jaunumu saņemšanai (skat. 2.4. punktu) vai iegādājies dāvanu karti (skat. 2.5. punktu). Informācija, kas saistīta ar sīkdatņu (angļu val. “cookies”) izmantošanu, pieejama Privātuma Politikā.

KidsOn neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistē, bez tiesiska pamata. KidsOn pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa tiesību akti.

KidsOn var apstrādāt Jūsu personas datus apkopotā veidā statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus un produktus.

KidsOn veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

2.1. VISPĀRĪGĀS TIESĪBAS

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Jums ir šādas tiesības:

– pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem;

– pieprasīt labot vai dzēst Jūsu personas datus, ciktāl tas ir iespējams;

– pieprasīt ierobežot vai iebilsti pret Jūsu personas datu apstrādi;

– pieprasīt pārnest Jūsu personas datus, ciktāl tas ir iespējams;

– jebkurā brīdī atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

– iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē;

– sazināties ar KidsOn un iegūt papildus informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.

Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija: Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV-1011, tālr.: +371 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

KidsOn kontaktinformācija:

“KidsOn Group”, SIA, Gaismas iela 2a – 11

Ķekava, Latvija, LV-2111, tālr.: +371 22444321, e-pasts: info@kidson.lv

2.2. REĢISTRĒTS LIETOTĀJS

2.2.1. KONTA IZVEIDE

Reģistrējoties Mājas lapā un izveidojot savu klienta kontu, turpmāk – Konts, Jūsu personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu vienošanos ar KidsOn par Konta, kas tiek izmantots kā saziņas kanāls Distances līguma noslēgšanai, izveidi un uzturēšanu.

Izveidojot Kontu, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka Jūsu ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu Kontu, tai skaitā, lai izveidotu un saglabātu Jūsu vēlmju sarakstu un pirkumu vēsturi, un nosūtītu Jums ar Distances līguma izpildi saistītu informāciju, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, pasūtījuma precizējumus.

KidsOn ir nepieciešams saņemt un apstrādāt Jūsu personas datus, lai varētu tikt noslēgts Distances līgums, izmantojot Kontu kā saziņas kanālu. Ja Jūs nesniegsiet šos personas datus, Jūs nevarēsiet izveidot Kontu un noslēgt Distances līgumu.

Papildus, Jūsu vēlmju sarakstā un iepirkumu vēsturē esošā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu KidsOn sniegtos pakalpojumus un produktu piedāvājumus, balstoties uz KidsOn leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Kontā esošā informācija par noslēgtajiem Distances līgumiem (iegādātajiem pakalpojumiem), tai skaitā, visa saziņa ar Jums, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju KidsOn saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Jūsu personas datus, kas saistās ar Konta izveidi un uzturēšanu, un Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai KidsOn un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina pasūtījumu piegādi, IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs dzēsīsiet Kontu, vai līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

2.2.2. KOMERCIĀLU PAZIŅOJUMU SAŅEMŠANA

Piesakoties komerciālu paziņojumu, piemēram, Pakalpojumu akcijas, īpašie piedāvājumi, saņemšanai, Jūs piekrītat, ka KidsOn apstrādā Jūsu personas datus, ko norādāt Reģistrācijas veidlapā un pasūtījuma veikšanas veidlapā, tai skaitā, Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi. 

KidsOn apstrādā Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums aktuālus un piemērotus komerciālos paziņojumus. KidsOn veic dažāda veida profilēšanu, apkopojot Jūsu sniegto informāciju, lai analizētu, kādi pakalpojumi un produkti Jūs varētu interesēt, un nosūtītu Jums piemērota satura komerciālu paziņojumu.

Ja Mājas lapā iegādājaties Paklapojumus, KidsOn izmanto Jūsu e-pasta adresi komerciālu paziņojumu nosūtīšanai par līdzīgām Precēm arī tad, ja komerciālu paziņojumu saņemšanai neesat pieteicies. Ja nevēlaties saņemt šādus paziņojumus, atsevišķā e-pasta sūtījumā uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, kā arī katrā komerciālā paziņojuma saņemšanas laikā Jums ir iespēja atteikties no turpmākas Jūsu e-pasta adreses izmantošanas komerciālu paziņojumu sūtīšanai.

Jūsu personas datus, kas saistās ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu, apstrādā tikai KidsOn un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras un e-pastu nosūtīšanas platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai vai atteiksieties no komerciālu paziņojumu saņemšanas. Informācija par piekrišanas atsaukumu vai atteikumu tiks saglabāta, lai pienācīgi izpildītu Jūsu pieprasījumu nesūtīt komerciālus paziņojumus.

KidsOn pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Jūsu pieprasījums. Tomēr ņemiet vērā, ka pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām izpildīt Jūsu pieprasījumu, kas var aizņemt līdz piecām diennaktīm.

2.2.3. ATSAUKSMES

Atstājot atsauksmi par Pakalpojumu, Jūs piekrītat, ka Jūsu vārds, Pakalpojumam piešķirtais novērtējums un atstātā atsauksme tiek publicēta Mājas lapā. Ja Jūs esat izveidojis Kontu izmantojot iespēju reģistrēties caur Facebook, Gmail, vai citu iespēju, pie atsauksmes tiek attēlots arī Jūsu attēls samazinātā formātā.

Iepriekš minētie personas dati tiek apstrādāti ar mērķi publicēt atsauksmi Mājas lapā un uzlabot KidsOn sniegto pakalpojumu un produktu kvalitāti. Mājas lapā publicētās atsauksmes tietk dzēstas.

KidsOn nepieciešamības gadījuma var telefoniski vai elektroniski sazināties ar Jums, lai atrisinātu problēmas saistībā ar pakalpojumu vai preci, par kuru Jūs esat atstājis atsauksmi. Pēc sazināšanās ar Jums KidsOn neturpinās izmantot Jūsu telefona numuru vai e-pasta adresi saistībā ar atstāto atsauksmi.

Jūsu personas datus, kas saistās ar atsauksmju publicēšanu, apstrādā tikai KidsOn un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

2.3. NEREĢISTRĒTS LIETOTĀJS

2.3.1. DISTANCES LĪGUMA NOSLĒGŠANA

Ar mērķi noslēgt Distances līgumu KidsOn ir nepieciešams saņemt un apstrādāt pasūtījuma veikšanas veidlapā norādītos personas datus. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, Jūs nevarēsiet noslēgt Distances līgumu.

KidsOn apkopo un saglabā informāciju par Jūsu pirkumu vēsturi ar mērķi uzlabot sniegtos pakalpojumus un produktus, balstoties uz KidsOn leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi saistītā informācija, tai skaitā, visa saziņa ar Jums, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju KidsOn saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Jūsu personas datus, kas saistās Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai KidsOn un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina pasūtījumu piegādi, IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

2.3.2. KOMERCIĀLU PAZIŅOJUMU SAŅEMŠANA

Piesakoties komerciālu paziņojumu, piemēram, Pakalpojumu akcijas, īpašie piedāvājumi, saņemšanai, Jūs piekrītat, ka KidsOn apstrādā Jūsu personas datus, ko norādāt pasūtījuma veikšanas veidlapā, kā arī Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi.

KidsOn apstrādā Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums aktuālus un piemērotus komerciālos paziņojumus. KidsOn veic profilēšanu, apkopojot informāciju par Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi, lai analizētu, kādi pakalpojumi un produkti Jūs varētu interesēt, un nosūtītu Jums piemērota satura komerciālu paziņojumu.

Tā kā Mājas lapā Jūs iegādājaties Pakalpojumus, KidsOn izmanto Jūsu e-pasta adresi komerciālu paziņojumu nosūtīšanai par līdzīgiem Pakalpojumiem arī tad, ja komerciālu paziņojumu saņemšanai neesat pieteicies. Ja nevēlaties saņemt šādus paziņojumus, atsevišķā e-pasta sūtījumā uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, kā arī katrā komerciālā paziņojuma saņemšanas laikā Jums ir iespēja atteikties no turpmākas Jūsu e-pasta adreses izmantošanas komerciālu paziņojumu sūtīšanai.

Jūsu personas datus, kas saistās ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu, apstrādā tikai KidsOn un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras un e-pastu nosūtīšanas platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai vai atteiksieties no komerciālu paziņojumu saņemšanas. Informācija par piekrišanas atsaukumu vai atteikumu tiks saglabāta, lai pienācīgi izpildītu Jūsu pieprasījumu nesūtīt komerciālus paziņojumus. KidsOn pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Jūsu pieprasījums. Tomēr ņemiet vērā, ka pieprasījum apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām izpildīt Jūsu pieprasījumu, kas var aizņemt līdz piecām diennaktīm.

2.4. JAUNUMU SAŅĒMĒJS

Piekrītot saņemt jaunumus e-pastā, Jūs piekrītat, ka KidsOn uz Jūsu noradīto e-pasta adresi nosūta komerciālus paziņojumus, piemēram, Pakalpojumu akcijas un īpašos piedāvājumus.

Jūsu personas datus, kas saistās ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu, apstrādā tikai KidsOn un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras un e-pastu nosūtīšanas platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

 Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai vai atteiksieties no komerciālu paziņojumu saņemšanas. Informācija par piekrišanas atsaukumu vai atteikumu tiks saglabāta, lai pienācīgi izpildītu Jūsu pieprasījumu nesūtīt komerciālus paziņojumus.

KidsOn pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Jūsu pieprasījums. Tomēr ņemiet vērā, ka pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām izpildīt Jūsu pieprasījumu, kas var aizņemt līdz piecām diennaktīm

2.5. DĀVANU KARTES LIETOTĀJS

Ar mērķi noslēgt Distances līgumu par dāvanu kartes iegādi KidsOn ir nepieciešams saņemt un apstrādāt dāvanu kartes iegādes veidlapā norādītos personas datus un, ja Jūs esat norādījis citu dāvanu kartes saņēmēju, tad KidsOn apstrādā šīs personas vārdu un e-pasta adresi. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, Jūs nevarēsiet noslēgt Distances līgumu.

Ar dāvanu kartes iegādi saistītā informācija, tai skaitā, visa saziņa ar Jums, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju KidsOn saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Jūsu un, atsevišķos gadījumos, dāvanu kartes saņēmēja personas datus, kas saistās Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai KidsOn un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. Jūsu un, atsevišķos gadījumos, dāvanu kartes saņēmēja personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

Ja Jūs iesniedzat iesniegumu par dāvanu kartes termiņa pagarināšanu par 1 (vienu) mēnesi, šis iesniegums tiek saglabāts līdz dāvanu kartes pagarinātā termiņa beigām, ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka ilgāku termiņu. Šie noteikumi ir attiecināmi tikai uz dāvanu kartēm, kas izsniegtas sākot ar 2023. gada 1. jūliju.

3. MĀJAS LAPAS DARBĪBAS MĒRĶIS

Šo Mājas lapu ir izveidojusi un uztur KidsOn un tās izplatīšanas partneri. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma Pakalpojumu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar Pakalpojumiem un uzņēmumu.

4. PRODUKTI UN PAKALPOJUMI PERSONĪGAI LIETOŠANAI

Šajā Mājas lapā pieejamie pakalpojumi, ar kuriem mēs varam jūs nodrošināt, ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārpārdot no mums saņemtos pakalpojumus. KidsOn patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma vai jums nodrošināmo vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc mūsu vienpusēja ieskata, var izraisīt Noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu.

4.1. MŪZIKAS IZDEVĒJU UN MŪZIĶU ATALGOJUMS 

Mūziķu atalgojuma iespējas, izvietojot dziesmas Bērnu mūzikas straumēšanas platformā, var atšķirties atkarībā no daudziem faktoriem. Šajā platformā mūzikas straumēšana notiek, pamatojoties uz abonēšanas modeli, kas nozīmē, ka lietotāji maksā abonementu un var neierobežoti straumēt mūziku no platformas.

Mūziķi var gūt ienākumus no Bērnu mūzikas straumēšanas platformas, ja tiek izpildīti daži nosacījumi. Pirmkārt, mūziķim jābūt autortiesībām. Otrkārt, mūziķim ir jāreģistrējas platformā un jāievieto savas dziesmas, lai tās būtu pieejamas straumēšanai.

Ienākumu apjoms, ko mūziķi var gūt no Bērnu mūzikas straumēšanas platformas, var atšķirties atkarībā no viņu popularitātes, skaņdarbu skaita, straumēšanas apjoma un citiem faktoriem. Tomēr, ņemot vērā, ka platforma vērsta uz nacionāli patriotisku mūziku un bērniem, kuri ir samērā specifiska auditorija, atalgojuma iespējas var nebūt tik augstas kā, piemēram, populārās straumēšanas platformās, kas vērstas uz vispārēju auditoriju.

Tomēr, izmantojot Bērnu mūzikas straumēšanas platformu, mūziķi var uzrunāt jaunus klausītājus un piedāvāt savu mūziku plašākai publikai, kas var radīt iespējas uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu iespēju radīšanai mūzikas nozarē.

Mūzikas izdevēji var gūt ienākumus no Bērnu mūzikas straumēšanas platformas, ja viņiem ir tiesības uz attiecīgo mūziku un viņi izveido konkrētā pārstāvētā mūziķa vai grupas profilu, tādējādi piekrītot, ka KidsOn platforma to straumēs.

Atalgojuma iespējas izdevējiem var atšķirties atkarībā no dažādiem faktoriem, piemēram, viņu popularitātes, izdevuma skaita un straumēšanas apjoma. Tomēr, līdzīgi kā mūziķiem, atalgojums var nebūt tik augsts, ņemot vērā to, ka Bērnu mūzikas straumēšanas platforma vērsta uz samērā specifisku auditoriju – bērniem un nacionāli patriotiskai mūzikai.

Tomēr, izmantojot Bērnu mūzikas straumēšanas platformu, izdevēji var iegūt jaunus klausītājus un reklamēt savu mūziku specifiskai auditorijai. Turklāt, platforma var palīdzēt izdevējiem atrast jaunus talantus un jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai mūzikas nozarē.

Mūzikas ievietošanas laikā ir jānodrošina precīza informācija par  skaņdarbiem, tostarp nosaukums, izpildītājs, autors, izdevējs un citi dati. Dati ir svarīgi, lai platforma varētu identificēt un atspoguļot pareizus datus.

Dažas platformas var būt pieejamas tikai noteiktās valstīs vai reģionos.

KidsOn atalgo izdevējus, izmantojot dažādus atalgojuma modeļus, kas ietver gan tiešus, gan netiešus maksājumus, piemēram, ar noslēgtu vienošanos ar Akka/Laa par autortiesību atlīdzību maksājumiem.

KidsOn maksā atalgojumu gan izpildītājiem, gan autoriem vienu reizi gadā apkopojot katra straumētā skaņdarba apjomu. Atalgojums tiek aprēķinātas atkarībā no dažādiem faktoriem, piemēram, straumēšanas skaita, abonētāju skaita un abonēšanas maksas. KidsOn izsludinās atlīdzības apjomu, kuru sadalīs klausītāko TOP 10 starpā pēc principa:

    • 35% 1.vieta
    • 20 % 2. vieta
    • 10% 3.vieta
    • 5% 4,5,6,7,8,9,10. vietas.

KidsOn izsludinātais atalgojuma apjoms, kuru maksā izpildītājiem un izdevējiem ir atkarīgs no platformas abonentu skaita – jo vairāk abonentu KidsOn.lv, jo lielāku atalgojumu saņem mūziķis. Tādēļ, ņemot vērā, ka bērnu mūzikas auditorija ir mazāka nekā citiem mūzikas žanriem, izdevēja un mūziķa interesēs ir palielināt KidsOn abonentu skaitu piesaitot platformai vērību un piedaloties dažādās mārketinga aktivitātēs, intervijās un veicinot pozitīvu, abpusēju, kvalitatīvu sadarbību.

KidsOn nav iespējas nodrošināt atalgojumu visiem izdevējiem un mūziķiem. Tas notiek tāpēc, ka mūzikas atalgojuma izmaksas ir atkarīgas no daudziem faktoriem, piemēram, mūzikas izpildītāja popularitāte, straumēšanas daudzuma un abonentu skaita. Tomēr, KidsOn veic ievērojamus darbus, lai nodrošinātu, ka mūzikas izpildītāji un izdevēji saņem atalgojumu pēc to sasniegumiem, un veicina vispārēju mūzikas attīstību, reklamēšanu un pieeju klausītājiem, veicinot neatsveramu bērnu mūzikas žanra attīstību tirgū.

KidsOn patur tiesības veikt izmaiņas pēc nepieciešamības, mainot šajā līgumā izsludinātās atlīdzības apjomu, sadalījumu vai jebkādu citu atlīdzības principu.

5. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot Mājas lapā pieejamo pakalpojumu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar pakalpojumu (apraksts, attēls un tml.) ir notikušas izmaiņas, KidsOn nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

6. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir KidsOn, mūsu meitsabiedrību, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

7. PAKALPOJUMI

KidsOn Pakalpojumi – bērnu un bērniem paredzēta vai nekaitīga mūzika. KidsOn ir veikusi visas nepieciešamās darbības, lai tās pārdodamo pakalpojumu, turpmāk tekstā „Pakalpojumi”, noformējums un jo īpaši to dziesmu vārdi, mūzika, oranžējums, ritms neapdraudētu patērētāja veselību un drošību.

8. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Tīmekļa lapā www.kidson.lv visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. 

Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. 

Pakalpojuma galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, tiks norādīta pirms Distances līguma noslēgšanas.

9. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Visi mūsu pakalpojumi tiek veikti droši un ātri, ko apstiprina mūsu iepriekšējā darbības pieredze. Informācijai par pasūtījumu izpildes kārtību, kā arī par bezmaksas paklapojumu noteikumiem un papildu pakalpojumu izmaksām, mēs aicinām jūs iepazīties ar mūsu pakalpojumu noteikumiem.

10. PAKALPOJUMA ATTEIKUMA TIESĪBAS

Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam pieslēgtā pakalpojuma maksas atgriešanu tiek izskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Informācijai par klienta iespējām saistībā ar pakalpojuma maksas atgriešanu un informācijas saņemšanai par līguma izbeigšanu un attiecīgajiem nosacījumiem, mēs aicinām Jūs iepazīties ar mūsu Pakalpojuma maksas atgriešanas noteikumiem.

11. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt KidsOn, mūsu meitsabiedrībām, partneriem vai licenču devējiem.

12. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Mājas lapas saites. Mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu, mūsu meitsabiedrību vai partneru piekrišanu attiecīgajam saturam vai pakalpojumam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājas lapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka atbilstoši viesiem piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies Jums lietojot šo Mājas lapu.

Atbilstoši piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) KidsOn pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai; c) datu nepiegādāšanu, kļūdaini piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus pušu saprātīgas kontroles.

Puses nav atbildīgas par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no jūsu puses, neatkarīgi no darbības veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja KidsOn tiek informēts par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

14. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

KidsOn visas tiesības rezervētas. 

Līgumsaistības ar Latvijas autoru biedrību “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA), kas apvieno dažādus autorus, kuri kopā, kolektīvā pārvaldījumā, īsteno savas mantiskās tiesības un veido efektīvu sadarbību starp autoriem un viņu darbu izmantotājiem, šajā gadījumā ar KidsOn, lai nodrošinātu darbu izmantotājiem ērtu iespēju likumīgi izmantot autoru darbus un autoriem saņemt par to atlīdzību.

Viss šīs Mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir KidsOn īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta.

Jums ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka jūs norādāt KidsOn Mājas lapu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādai no šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti (http://www.kidson.lv). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām jūs kopīgi izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda KidsOn Mājas lapa, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti (http://www.kidson.lv).

15. KOMPENSĀCIJA

Jūs apņematies kompensēt mums, aizstāvēt un aizsargāt mūs no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām jūsu sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs Mājas lapas izmantošanā no jūsu puses.

16. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Līgumslēdzējas puses visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz jūsu autorizāciju Mājas lapā vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

KidsOn normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbildēs uz jebkuru Jūsu iesniegumu un informēs par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad Jūs kā patērētājs varat celt prasību vai nu Latvijas Republikas tiesā, kas ir KidsOn domicils, vai arī, neatkarīgi no KidsOn domicila vietas, patērētāja domicila vietas tiesā.

KidsOn var celt prasību pret Jums kā patērētāju vienīgi tās dalībvalsts tiesās, kurā ir Jūsu kā patērētāja domicils.

KidsOn nekādā veidā ar šiem noteikumiem neierobežo jūsu tiesības vērsties kompetentās valsts iestādēs savu tiesību aizsardzībai.

17. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un KidsOn noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no jūsu puses.

KidsOn ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu un, ja grozījumi KidsOn ieskatā varētu būt Jums būtiski, nosūtot Jums ziņu pa e-pastu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. KidsOn patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapu jebkādā veidā.

Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp jums un KidsOn. Gadījumi, kad KidsOn nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

18. NEPĀRVARAMA VARA

KidsOn nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

KidsOn.lv bērnu mūzikas straumēšanas platformas 2024.gada “Dziesmu TOP 10” nolikums

1. ORGANIZATORS UN MĒRĶIS
1.1. Pasākumu organizē SIA “KidsOn Group”, reģ. Nr.: 40203498627, izmantojot platformas www.KidsOn.lv atskaišu datus par abonentu mūzikas darbu klausīšanās uzskaiti.
1.2.Šāds koncepts tiek veidots, lai atbalstītu mūziķu un citu radošo personību attīstību bērnu mūzikas jomā, ar mērķi salīdzināt un noteikt klausītākos digitālos bērnu mūzikas audio ierakstus Latviešu valodā, 2024. gadā, KidsOn.lv platformā.
1.3.KidsOn.lv 2024.gada bērnu dziesmu kopvērtējums tiks veidots no dziesmām, kuru pievienošanas laika periods nav ierobežots. Dziesmas izdošanas datums neietekmē rezultātus. Saņemot dziesmu albumu vai dziesmu atsevišķi, katrs iesniegtais mūzikas darbs atsevišķi tiks iekļauts kopvērtējumā. Pēc iegūtajiem 2024. gada rezultātiem, tiks apbalvoti “Dziesmu TOP 10” izpildītāji, kas būs 2024.gada kopvērtējuma uzvarētāji konkrētajā laika periodā, ar mērķi, veicināt bērnu mūzikas izpildītāju digitālo ierakstu nozares attīstību Latvijā.

2. VĒRTĒŠANAS DARBĪBA UN REZULTĀTU APKOPOŠANA
2.1. sākot ar 1.01.2024, pēc katras kalendārās nedēļas atskaites rezultātiem ( no pirmdienas  plkst 00:01- līdz svētdienas plkst 00:00), 16 klausītākās dziesmas iegūs punktus pēc zemāk norādītās sistēmas: 
1. vieta 25 punkti 5. vieta 12 punkti 9. vieta 8 punkti 13. vieta 4 punkti
2. vieta 20 punkti 6. vieta 11 punkti 10. vieta 7 punkti 14. vieta 3 punkti
3. vieta 15 punkti 7. vieta 10 punkti 11. vieta 6 punkti 15. vieta 2 punkti
4. vieta 13 punkti 8. vieta 9 punkti 12. vieta 5 punkti 16. vieta 1 punkti
 
2.2.  Nepieciešamības gadījumā KidsOn.lv var izveidot papildus vērtēšanu kādai noteiktai nominācijai.
2.3. Rezultātu apkopošanai tiek izmantotas KidsOn.lv platformas klausījumu atskaišu formas, kas nodrošina iesniegto vērtējumu konfidencialitāti un uzņemas atbildību par rezultātu apkopošanu.
2.4. Pretendenti tiek sarindoti prioritārā secībā – vislielākais punktu kopskaits = augstāka vieta.
2.5. Ievērojot citu dalībnieku klausījumu skaita konfidencialitāti, apkopotos vērtēšanas rezultātus, par konkrētā pārstāvja dziesmu statusu TOP sarakstā, dalībniekiem izsūta ik ceturkstni. KidsOn.lv patur tiesības pēdējā ceturkšņa rezultātu paziņošanu aizkavēt sakarā ar plānoto apbalvošanas pasākumu, kurā rezeltāti tiks paziņoti publiski.
2.6. Organizatori patur tiesības izveidot papildus nominācijas, kas var būt saistītas ar kāda pasākuma atbalstītāja vai sponsora izvirzītajiem sadarbības nosacījumiem, piemēram, izvirzot nominācijai “Klausītākais – straumētākais bērnu dziesmu albums vai Playliste”. 
2.7. KidsOn izsludinās kopējo atlīdzības apjomu, kuru sadalīs klausītāko TOP 10 starpā pēc principa:
1.vieta 35%  3.vieta 10% 
2. vieta 20 %  4,5,6,7,8,9,10. vietas. 5%
 
2.8. KidsOn.lv izsludinātais atalgojuma apjoms tiks izsludināts 2024.gada pēdējā ceturksnī. 

3. IERAKSTU IESNIEGŠANA UN REĢISTRĀCIJA
3.1. Visas dziesmas, kuras pievienotas KidsOn.lv platformā, piedalās “Dziesmu TOP 10 ”, nekāda papildus maksa vai papildus pieteikums nav jāveic. 
3.2. Viens izpildītājs drīkst iesniegt neierobežotu dziesmu apjomu, kurām ir jāatbilst kopējiem KidsOn.lv platformas noteikumiem.

4. BALVU PASNIEGŠANAS CEREMONIJA/KONCERTS
4.1. Koncerts – apbalvošanas ceremonijas norises vieta tiks izsludināta 2024.gada pēdējā ceturksnī.
4.2. Koncertu fiksēs un tiešraidē pārraidīs sociālo tīklu kanālos, kā arī tā norisi atspoguļos dažādi mediji.
4.3. “Dziesmu TOP 10” ieguvējiem var tikt izteikts piedāvājums uzstāties apbalvošanas ceremonijā, tādā veidā pagodinot organizatorus un klausītājus ar savu dzīvo mūzikas izpildījumu. 
4.4. KidsOn.lv patur tiesības veikt izmaiņas pēc nepieciešamības, mainot šajā līgumā izsludinātās atlīdzības apjomu, sadalījumu vai jebkādu citu atlīdzības principu.

Lai veicas!
Vairosim bērnos prieku!
KidsOn.lv